Privacy verklaring

Unix Support Nederland Unix Support Nederland, gevestigd aan Laan van Kronenburg 14 / 11e verdieping (Nest gebouw), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.usn.nl

Laan van Kronenburg 14 / 11e verdieping (Nest)

1183 AS Amstelveen

+31 20 7059940

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Unix Support Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie en telefonisch aan ons doorgeeft

- Locatie gegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internet browser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Unix Support Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- strafrechtelijk verleden (VOG)

- burgerservicenummer (BSN)

- ID kaart of paspoort nummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Unix Support Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te      

  kunnen voeren

- Unix Support Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de

  website te verbeteren

- Unix Support Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Unix Support Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Unix Support Nederland) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Unix Support Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Sollicitatiegegevens

 

 

 

 

Document / gegevens

Verplichte
bewaartermijn

Ingangsdatum
bewaartermijn

Fiscus
aspect

Vastgelegd in

Sollicitatiebrief, -formulier,
CV, correspondentie omtrent
de sollicitatie,
getuigschriften, verklaring
omtrent gedrag,
psychologisch onderzoek

4 weken zonder
toestemming, 1 jaar met
toestemming van de
sollicitant

na beëindiging
sollicitatieprocedure of
einde dienstverband

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

  

Arbeidsvoorwaarden

 

 

 

 

Document / gegevens

Verplichte
bewaartermijn

Ingangsdatum
bewaartermijn

Fiscus
aspect

Vastgelegd in

Akte van aanstelling /
arbeidsovereenkomst

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Art. 52 Wet
Rijksbelastingen

Wijzigingen
arbeidsovereenkomst

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Art. 52 Wet
Rijksbelastingen

Aanvullende arbeids- en
salarisafspraken

minimaal 7 jaar

einde dienstverband

Ja

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Loonbelastingverklaringen
en kopie identiteitsbewijs

minimaal 5 jaar

einde dienstverband

-

Art.23a Uitvoeringsregeling
loonbelasting

Correspondentie inzake
benoemingen, promotie,
demotie

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Art. 52 Wet
Rijksbelastingen

Correspondentie inzake
ontslag

tot 2 jaar

einde dienstverband

Ja

Art. 52 Wet
Rijksbelastingen

VUT-regeling

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Art. 52 Wet
Rijksbelastingen

Afspraken inzake werk OR

tot 2 jaar

einde lidmaatschap

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Burgerlijke staat werknemer

minimaal 7 jaar

einde dienstverband

Ja

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Kopie getuigschrift

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

-

 

Loopbaan / personeelsontwikkeling

 

 

 

 

Document / gegevens

Verplichte
bewaartermijn

Ingangsdatum
bewaartermijn

Fiscus
aspect

Vastgelegd in

Afspraken inzake
opleidingen

periode dat werknemer
eventueel nog kosten
moet vergoeden

einde dienstverband

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Aanvraag opleiding door
werknemer

tot afronding / afbreking
opleiding

-

-

-

Afspraken omtrent loopbaan

tot realisatie

-

-

-

Verslagen functionerings- en
beoordelingsgesprekken

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

 

Verzuim

 

 

 

 

Document / gegevens

Verplichte
bewaartermijn

Ingangsdatum
bewaartermijn

Fiscus
aspect

Vastgelegd in

Ziektekosten

duur verzekering tot
einde dienstverband

-

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Correspondentie UWV en
bedrijfsarts

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Verslaglegging inzake Wet
Verbetering Poortwachter

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

 

Overige zaken

 

 

 

 

Document / gegevens

Verplichte
bewaartermijn

Ingangsdatum
bewaartermijn

Fiscus
aspect

Vastgelegd in

Afstandsverklaring woon-
werkverkeer

duur afspraak + 7 jaar

-

Ja

Art. 52 Wet
Rijksbelastingen

Verslaglegging van
probleemsituaties

tot 2 jaar

einde dienstverband

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Verslaglegging van
financiële problemen

2 jaar

-

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Loonbeslagen

tot opheffing

-

-

Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)

Brieven inzake jubilea

tot einde dienstverband

-

-

-

Correspondentie directie /
PZ / direct leidinggevende

Afhankelijk van
ontslagsituatie bij einde
dienstverband of tot 2
jaar daarna

-

-

-

Gegevens inzake etniciteit
en herkomst

minimaal 5 jaar

einde dienstverband

-

Wet Stimulering
Arbeidsdeelname
Minderheden - Wet Samen

Identiteitspapieren van van
derden ingeleende
vreemdelingen waarvoor een
tewerkstellingsvergunning is
verleend

minimaal 5 jaar

einde dienstverband

-

Wet Arbeid Vreemdelingen

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Unix Support Nederland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Unix Support Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Unix Support Nederland jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Unix Support Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unix Support Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek . Unix Support Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unix Support Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.